FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, 2077 ८०/८१ 01/26/2024 - 13:38 PDF icon वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, 2077.pdf
आ.व. २०८०/०८१ को आर्थिक ऐन ८०/८१ 01/12/2024 - 13:53 PDF icon आर्थिक विधेयक २०८०८१.pdf
आ.व. २०७९/२०८० को आर्थिक ऐन ७९-८० 01/12/2024 - 13:51 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९८०.pdf
सत्यवती गाउँपालिकाको न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धि)ऐन,२०७५(खण्ड २) ७९-८० 05/31/2022 - 13:11 PDF icon सत्यवती गाउँपालिकाको न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धि)ऐन,2075 02.pdf
सत्यवती गाउँपालिकाको न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धि)ऐन,२०७५(खण्ड १) ७९-८० 05/31/2022 - 13:10 PDF icon सत्यवती गाउँपालिकाको न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धि)ऐन,01.pdf
सत्यवती गाउँपालिकाको सहकारी ऐन,2075(खण्ड २) ७९-८० 05/31/2022 - 12:11 PDF icon सत्यवती गाउँपालिकाको सहकारी एन02.pdf
सत्यवती गाउँपालिकाको सहकारी ऐन,2075(खण्ड १) ७९-८० 05/31/2022 - 12:11 PDF icon सहकारी 01.pdf
स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५ ७९-८० 05/31/2022 - 11:58 PDF icon स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५.pdf
सत्यवती गाउँसभा संचालन कार्यविधि,२०७४ ७९-८० 05/31/2022 - 11:57 PDF icon सत्यवती गाउँसभा संचालन कार्यविधि,२०७४.pdf
सत्यवती गाउँपालिकामा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७६ ७९-८० 05/31/2022 - 11:57 PDF icon सत्यवती गाउँपालिकामा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७६.pdf

Pages