FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७८/०२/२१ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 04/15/2022 - 14:49 PDF icon 2078-02-21-02.pdf

मिति २०७८/०२/२१ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 04/15/2022 - 14:48 PDF icon 2078-02-21.pdf

मिति २०७८/०१/१९ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 04/15/2022 - 14:25 PDF icon 2078-01-19.pdf

मिति २०७७/१२/२७ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 04/15/2022 - 14:23 PDF icon 2077-12-27.pdf

मिति २०७७/१२/२० गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 04/15/2022 - 14:20 PDF icon 2077-12-20.pdf

मिति २०७८/१२/२४ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 04/12/2022 - 16:51 PDF icon मिति 2078-12-24 को निर्णय.pdf

मिति २०७८/१२/१४ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 04/12/2022 - 16:48 PDF icon मिति 2078-12-14 को निर्णय.pdf

मिति २०७८/११/२८ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 04/12/2022 - 16:45 PDF icon मिति 2078-11-28 को निर्णय.pdf

मिति २०७८/११/२३ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 04/12/2022 - 16:43 PDF icon मिति 2078-11-23 को निर्णयहरु.pdf

मिति २०७८/११/१९ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 04/12/2022 - 16:42 PDF icon मिति 2078-11-19 को निर्णय.pdf

Pages