FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

यस गाउँपालिकाको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार ५०% अनुदानमा यस गाउँपालिका अन्तर्गतका कृषक समूहहरुलाई हाते ट्याक्टर वितरण गरियो ।